clean energie

Entitats sòciesQuè volem?

Per fer planer el camí cap a un sistema energètic distribuït basat en l’eficiència energètica i les energies netes i renovables l'Entesa Catalana per una Energia Neta i Renovable s'adreça a la societat catalana perquè faci seves les següents propostes:

 • Establir un pla i un calendari per assolir l’aturada de les centrals nuclears avui en funcionament.
 • Aturar graonadament les centrals tèrmiques de carbó i de fueloil a mesura que entrin en funcionament equips de generació amb potències equivalents, alimentats pel combustible fòssil menys brut de tots els bruts. Aquests equips de generació han de ser centrals tèrmiques de cicle combinat de gas natural, en unitats de 100-200 MW, equipades en cogeneració, distribuïdes pel territori de Catalunya i situades a la vora dels principals centres de consum.
 • Incrementar, any rere any, l’eficiència del sistema energètic català.
 • Disminuir, any rere any, les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
 • Considerar el vent com un bé comú natural i un recurs natural protegible, per a ser utilitzat energèticament.
 • Fer que la tecnologia per a l’aprofitament de la força del vent esdevingui una tecnologia compatible amb les funcions dels sistemes naturals, tot fent que els aprofitaments energètics de la força del vent es facin seguint criteris de sostenibilitat, tant pel que fa al bé comú, com pel que fa als sistemes naturals i humans.
 • Democratitzar les decisions energètiques i fer-ne partícips les comunitats directament afectades pels aprofitaments energètics dels béns comuns naturals, com ara el sol, el vent, la biomassa, etc.
 • Garantir el dret dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya a l’exercici efectiu dels seus drets energètics i de les seves responsabilitats:
  • fent possible que qualsevol persona pugui invertir en qualsevol projecte d’energia renovable que hi hagi a l’indret on viu o a prop,
  • fent possible que qualsevol usuari de l’electricitat pugui escollir ser subministrat amb el percentatge d’energia neta i renovable que desitgi.