clean energie

Entitats sòciesQui som?

L’associació Barcelona Grup d’Energia Local – BarnaGEL, es va constituir amb personalitat jurídica pròpia el 28 de juny de 1999 amb l’objecte, segons consta en els seus Estatuts, de dotar a Barcelona d’una Agència Local d’Energia, a partir de l’experiència assolida entre 1996 i 1999 en que BarnaGEL va existir en tant que projecte europeu emmarcat en el Programa RUE – Rational Use of Energy (actualment Programa SAVE) de la DGXVII-Energy.

Segons els seus estatuts, BarnaGEL té les següents finalitats:

 1. Informar, sensibilitzar, assessorar i assistir en la millora de l’eficiència energètica i l’ús de fonts renovables d’energia a tots els agents implicats,
 2. Promoure la introducció de les energies renovables en les instal·lacions públiques, en particular en les locals i en les activitats industrials i comercials privades,
 3. Promoure, assessorar i assistir als ajuntaments del seu àmbit d’actuació en l’elaboració d’ordenances que promoguin l’estalvi energètic i l’aprofitament i l’ús de les fonts renovables d’energia,
 4. Introduir millores energètiques en els plans i projectes urbanístics que tendeixin a reduir el consum d’energia, la contaminació derivada d’aquesta i la proporció de l’ús de les fonts no renovables,
 5. Promoure l’ús de combustibles més eficients, menys contaminants i d’origen renovable,
 6. Impulsar programes de gestió d’estalvi energètic i d’ús de les fonts renovables tant en l’àmbit municipal com en l’industrial,
 7. Introduir criteris d’eficiència energètica i de tecnologies innovadores en els projectes municipals,
 8. Definir metodologies i dissenys tècnics en relació a l’estalvi energètic i a les energies renovables,
 9. Estimular l’oferta local de tecnologies energètiques eficients i d’aprofitament de les fonts renovables,
 10. Promoure l’aprofitament de les fonts d’energia renovable
 11. Actuar per compte de l’Administració en els camps que són propis de l’associació.