clean energie

Entitats sòciesQue fem?

L’associació Barcelona Grup d’Energia Local – BarnaGEL va ser fundada per actuar com l’Agència Local d’Energia de l’àrea de Barcelona en els termes que determina el Programe SAVE de la Comissió Europea (DGXVII-Energia) i vehicular l’aportació de tota l’experiència assolida en el marc del projecte europeu que, entre 1996 i 1999, va dur-se a terme entre les ciutats de Leicester i l'area metopolitana de Barcelona, per la creació i el funcionament de sengles agències locals d’energia segons el contracte número XVII/4.1040/95-013 amb la Comissió Europea1.

BarnaGEL va deixar de tenir relació amb l’Ajuntament de Barcelona degut a l’actuació ben poc responsable de la Regidora Imma Mayol (ICV) quan va decidir crear una agència d’energia que depengués únicament de les administracions públiques, vulnerant les normes del programa SAVE de la UE que diuen que les agències d’energia han de ser independents de les administracions públiques, però amb la seva implicació, de forma que les administracions públiques no hi tinguin la majoria per decidir.

Des de l'any 2000, BarnaGEL és una associació independent de les administracions públiques que continua la tasca de promoció de l'eficiència energètica i de les energies renovables a nivell local. BarnaGEL te en el seu fons tota la informació i els materials generats en totes les edicions del Fòrum de l’Energia Sostenible (des de l'any 1998 que es va organitzar el primer, fins l'actualitat).


1 Tasques realitzades per BarnaGEL dins el marc del contracte europeu:

 • vehiculació de l’aportació de l’experiència de la ciutat de Leicester en els dominis de l’eficiència energètica i les energies renovables,
 • organització del Fòrum de l’Energia Sostenible (des de l'any 1998, 1999 i 2000),
 • realització del Catàleg de Productes i Serveis per a l’eficiència energètica i les energies renovables, que amb la denominació de ‘Pàgines Verdes de l’Energia’ es va presentar al II Fòrum de l’Energia Sostenible,
 • actualització del Catàleg de ‘Pàgines Verdes de l’Energia’ fins l'any 2000,
 • realització del pprimer cens d’instal·lacions d’energia solar a la ciutat de Barcelona,
 • actualització anual del cens d’instal·lacions solars a la ciutat de Barcelona fins l'any 2000,
 • disseny i creació de la metodologia per avaluar quantitativament les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la ciutat de Barcelona,
 • actualització anual de la quantificació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la ciutat de Barcelona fins l'any 2000,
 • disposició de la informació i la metodologia per a la publicació de la sèrie Fitxes de Sostenibilitat Energètica de l’àrea de Barcelona (complementant la col·lecció de fitxes iniciada per la Regidoria de Ciutat Sostenible de la ciutat de Barcelona),
 • realització de les tasques d’informació, de sensibilització, d’assessorament i d’assistència en el camp de l’eficiència energètica i les energies renovables per a tots els agents locals implicats,
 • proposició a tots els agents locals implicats en l’energia actuacions exemplars en el camp de l’eficiència energètica i de les energies renovables,
 • realització  del seguiment de totes les actuacions energètiques realitzades pels agents locals,
 • establiment del contacte permanent amb la Xarxa de ciutats europees preocupades per l’energia ‘Energie-Cités’,
 • presentació en les principals reunions internacionals sobre energia les realitzacions que en els camps de l’eficiència energètica i les enegies renovables es van realitzar a l’àrea  de Barcelona,
 • promoció de la participació en partenariat dels diversos agents locals i també participació en totes aquelles convocatòries d’ajut a actuacions energètiques que promogui la Comissió Europea i altres entitats internacionals i nacionals, que puguin ser d’interés per l’àrea de Barcelona, que facin referència a l’eficència energètica i a les energies renovables.